حمایت از شرکت های مستقر در مراکز رشد
مقدمه
موسسه خدمات فناوری تا بازار برای حمایت و هدایت فناوران (دانشجویان، اساتید و محققان کشور) برای ایجاد و تشکیل هسته‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و استقرار در مراکز رشد برنامه حمایت تشویقی ویژه‌ای تحت عنوان حمایت هدفمند از شرکتهای مستقر در مراکز رشد را اجرا می‌نماید. این طرح، اصلاح و ویرایش برنامه قبلی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است و از تاریخ تصویب در مورد تمام شرکتهای مشمول عضو در کریدور خدمات فناوری تا بازار اجرا می‌گردد. همچنین حمایت مالی از «مراکز رشد» همچنان طبق روش قبلی ادامه خواهد یافت.

مجموعه خدمات زیرساختی مورد حمایت موسسه خدمات فناوری تا بازار
نوع خدماتسقف درصد حمایتیسقف مبلغ حمایتی
تهیه طرح تجاری، تایید طرح تجاری،
 تهیه طرح توجیهی
۵۰ درصد
۱۰ میلیون ریال
رصد فناوری
۲۵ درصد
۱۵ میلیون ریال
مشاوره حقوقی۵۰ درصد۵ میلیون ریال
مشاوره تولید
۵۰ درصد۵ میلیون ریال
خدمات آزمایشگاهیمعرفی به شبکه آزمایشگاهی
 و پرداخت ۵۰ درصد هزینه
۱۰ میلیون ریال
مشاوره مالی، حسابداری۱۰۰درصد۲/۵ میلیون ریال
مشاوره استاندارد و مجوز۱۰۰ درصد۲/۵ میلیون ریال


فرآیند پذیرش
پس از پذیرش شرکت (هسته) در مراکز رشد دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پس از دریافت نامه معرفی شرکت به امضای ریاست مرکز رشد، اقدامات مربوط به پذیرش شرکت و ارزیابی «صلاحیت هسته، شرکت» و مرکز رشد صورت می‌پذیرد. پس از ارزیابی و تایید مبنی بر پذیرش طی نامه‌ای شرکت برای ارزیابی مقیاس به کارگزار «بررسی مقیاس مواد و محصولات نانو» ارجاع می‌گردد.

تبصره ۱: تکمیل مدارک از قبیل مستندات پذیرش در مرکز رشد، قرارداد استقرار، فرم تکمیل شده شناسنامه فناوری، مدارک شناسایی و ثبتی شرکت، مشخصات اعضای هیات مدیره و... برای تشکیل پرونده ضروری است.

مراحل پرداخت

مرحله اول حمایت مالی پس از اخذ تاییدیه مقیاس به مبلغ 20 میلیون ریال در وجه شرکت صادر می‌گردد.

مرحله دوم حمایت مالی طبق روش زیر ارائه می‌گردد. برای تکمیل زیرساخت‌های شرکت و دریافت خدمات توسعه فناوری، طبق جدول زیر اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون ریال به شرکت تخصیص داده می‌شود تا از این خدمات توسط کارگزاران کریدور استفاده گردد. قابل ذکر است در هر آیتم سقف قابل پردخت توسط کریدور هم به صورت مبلغ و هم به صورت درصد مشخص شده و هر یک بیشتر شود برای شرکت هزینه می‌گردد

تبصره ۲: مجموع اعتبار هزینه کرد نباید از ۵۰ میلیون ریال بیشتر شود.

مرحله سوم پس از استفاده از این خدمات و منوط به پیشرفت پروژه و با نظر مساعد کریدور، به مبلغ ۳۰ میلیون ریال به صورت تشویقی به شرکت پرداخت می‌گردد.

حمایت تشویقی به کارکنان مرکز رشد نیز به مبلغ ۱۰ میلیون ریال در مرحله اول صورت می‌پذیرد.
 
تبصره۳: حمایت‌های مالی قید شده در بسته خدمات زیر ساختی به کارگزاران مجری و ارائه دهنده خدمات مورد نیاز شرکت پس از عقد قرارداد پرداخت می‌گردد و لذا هیچ گونه پرداختی به شرکت‌ها در این مرحله صورت نمی‌پذیرد.

تبصره ۴: پس از پرداخت مبلغ تشویقی به شرکت‌ها، گزارش ارزیابی کار‌شناس کریدور مبنی بر بازدید از محل شرکت و ارائه پیشرفت طرح نسبت به ابتدای تشکیل پرونده ضروری است.

تبصره ۵: پس از پرداخت مبلغ تشویقی به شرکت‌ها، گزارش ارزیابی کار‌شناس موسسه مبنی بر بازدید از محل شرکت و تایید پیشرفت طرح نسب به ابتدای تشکیل پرونده در موسسه، ضروری است.

مراحل پذیرش متقاضی در موسسه خدمات فناوری تا بازار در بخش آیین نامه پذیرش آمده است.