معرفی کریدور

filereader.php?p1=main_13264068d108c6901

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
خدمات این بخش در قالب بررسی و راستی‌آزمایی محصول/ فناوری در هر حوزه فناوری به متقاضی ارائه می‌شود. پس از تایید سازمان‌های حمایتی ذیریط، کریدور نسبت به ارزیابی و شناسایی دقیق نیازمندی-های متقاضی در مسیر تجاری سازی فناوری اقدام می‌کند. در این مسیر یکی از کار‌شناسان کریدور به عنوان رابط (پشتیبان)، تمامی ارتباطات و خدمات را به متقاضی ارائه می‌نماید:
•    راستی‌آزمایی اصالت فناوری
•    اعطای تاییدیه‌های فناوری
•    ارزیابی کلی وضعیت شرکت و سطح فناوری
•    تدوین برنامه تجاری سازی و استفاده از خدمات تجاری سازی
•    پاسخ به استعلامات سازمان‌ها در راستای اعتبار بخشی به متقاضی

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
بسیاری از موانع در مسیر تجاری‌سازی به دلیل عدم دسترسی متقاضی به اطلاعات شفاف، به‌روز و کارآمد است. در همین راستا کریدور با تامین و بروزرسانی این اطلاعات، با ابزارهای مختلف آن را در اختیار متقاضیان قرار می‌‌دهد:
•    خدمات آموزشی
•    خدمات مشاوره‌ای
•    ارائه بانک‌های اطلاعاتی، گزارشات کاربردی و شاخص‌های ارزیابی خدمات
•    همراهی شرکت در فرآیند توسعه کسب و کار

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
یکی از وظایف کریدور علاوه بر تسهیل دسترسی و تضمین کیفیت خدمات ارائه شده، کمک به متقاضیان در خصوص جذب حمایت مالی نهادهای دولتی (به عنوان یارانه خدمات) است. در همین راستا کریدور فعالیت‌های خود را در ۳ حوزه زیر متمرکز کرده است:
•    گزینش و معرفی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تجاری‌سازی (کارگزار)
•    تضمین کیفیت خدمات ارائه شده به متقاضیان
•    سنجش و رتبه‌دهی به کارگزاران از طریق ارزیابی و استانداردسازی خدمات ارائه شده توسط کارگزاران

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
•   کمک به ظرفیت‌سازی در سازمان‌های استاندارد با ایجاد کمیته‌های تخصصی (کمیته نانو وزارت بهداشت، زیرکمیته نانو کمیته استاندارد جهادکشاورزی): به دلیل تازگی مباحث در حوزه فناوری نوین در برخی از سازمان‌های ارائه دهنده استاندارد و مجوزهای فروش، آیین‌نامه‌ای جهت بررسی برای محصولات حوزه فناوری نوین تدوین نشده است، لذا موسسه با همکاری این سازمان‌ها و از طریق ستاد نانو اقدام به ایجاد ظرفیت جهت بررسی و استانداردسازی این محصولات نموده است.
•   تعامل با نهادهای دولتی جهت هدفمند‌تر نمودن حمایت‌های اختصاص داده شده به شرکت‌های حوزه فناوری‌های نوین، از طریق ارائه یارانه خدمات تجاری‌سازی