آزمایشگاه های همکار واحد بازرسی و بررسی مواد و محصولات


برای آشنایی بیشتر با روش های آنالیز مواد می توانید به این لینک مراجعه نمایید.


آزمون های مشخصه یابی

نام آزمایشگاه

نام اپراتور

شماره اپراتور

لینک در شبکه آزمایشگاهی

XRD

آزمایشگاه گروه مهندسی مواد دانشکده فنی-مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

فردیندوست- یوسفی

۸۲۸۸۳۴۲۶۷

http://labsnet.ir/labs/4

دانشگاه شهید بهشتی

خانم نادری

29902763

---

آزمایشگاه آنالیز کیمیازی

خانم محمودی

22880082

http://labsnet.ir/labs/153

آزمایشگاه دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه تهران

آقای هلچی

61114138

http://labsnet.ir/labs/66

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه امیر کبیر

خانم علی

64545424

http://labsnet.ir/labs/120

TEM

آزمایشگاه شرکت تحقیقاتی لعاب پر طاووس مشهد

خانم شریف زاده

۰۵۱-35420742

http://labsnet.ir/labs/7

آزمایشگاه TEM دانشکده هوا-فضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آقای حسین پور

۰۲۱-۷۳۰۶۴۱۲۵

http://labsnet.ir/labs/54

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

خانم شبیکه

 

---

FE-SEM

سازمان پزوهشهای علمی صنعتی ایران

آقای فیروزی

88831954

http://labsnet.ir/labs/79

آزمایشگاه سازمان زمین شناسی

آقای اژدر پور

۲۶۳۲۸۲۱۰۰۰

http://labsnet.ir/labs/111

داخلی۱۵۶

آزمایشگاه لایه نازک دانشکده مهندسی برق (پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران)

خانم صالحی

۶۱۱۱۴۳۳۷

http://labsnet.ir/labs/93

۸۸۰۱۳۲۰۱

مرکزپژوهش متالورژی رازی

آقای دهقانی

6307

http://labsnet.ir/labs/78

XRF

پژوهشگاه مواد وانرژی

یوسفی

۰۲۶-۳۶۲۸۰۰۴۰-۷

http://labsnet.ir/labs/21

داخلی ۳۱۰

آزمایشگاه مجتمع فرآوری مواد معدنی کرج

موسوی - رضازاده

۰۲۶-۹۲۱۰۸۳۶۰-۴

http://labsnet.ir/labs/42

داخلی ۲۱۹/۲۲۰

کانساران بینالود

دزیانی

۲۲۳۰۰۹۸۷-۸

---

۲۲۳۲۴۸۲۰

AAS

آزمایشگاه مجتمع فرآوری مواد معدنی کرج

موسوی

۰۲۶-۹۲۱۰۸۳۶۱-۶۴

http://labsnet.ir/labs/42

مرکز پژوهش متالورژی رازی

خانم صانعی پور

6307

http://labsnet.ir/labs/78

پژوهشگاه مواد و انرژی

آقای کاشانکی- اعتمادی

۰۲۶۳-۶۲۸۰۰۴۰-۴۹

http://labsnet.ir/labs/21

ICP

آزمایشگاه مجتمع فرآوری مواد معدنی کرج

آقای جهان پرست

۰۲۶-۹۲۱۰۸۳۶۱-۶۴

http://labsnet.ir/labs/42

داخلی ۴۱۰

پژوهشگاه مواد و انرژی

جمالی نیک

۰۲۶۳-۶۲۸۰۰۴۰-۴۹

http://labsnet.ir/labs/21

داخلی۳۱۷-۳۱۱

دانشکده علوم (شیمی) دانشگاه تهران

صمدی

۶۱۱۱۳۶۳۲

http://labsnet.ir/labs/133

آزمایشگاه سازمان زمین شناسی کرج

شوشتریان

۶۴۵۹۲۲۵۱

http://labsnet.ir/labs/139

BET

پژوهشگاه نفت

آقای فضل اللهی -بختیاری

۴۸۲۵۲۴۷۷

http://labsnet.ir/labs/28

داخلی ۳۴۳۷

دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران- دکتر بدیعی

خانم صمدیان

۶۶۱۱۲۶۱۴

http://labsnet.ir/labs/320

پژوهشگاه مواد وانرژی

حیاتی- باقری

۰۲۶-۱۶۲۱۰۷۰۱-۹

http://labsnet.ir/labs/21

داخلی ۳۱۶

DLS-Zeta

آزمایشگاه دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

خانم خسروی

۶۴۱۲۱۱۲۴-۵

http://labsnet.ir/labs/26

آزمایشگاه دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان

موذن

2638-0311

http://labsnet.ir/labs/150

آزمون های خواص

آزمون آنتی باکتریال (شمارش باکتری)

زیست محصول پرشین

خانم قیاسوند

88968912

---

پاستور

خانم صفاری

66968856

http://labsnet.ir/labs/18

آزمون ماسک و فیلتر (آزمون کارایی و افت فشار)

سازمان انرژی اتمی

آقای دکتر صدیق زاده

82060

---

صنایع پالایش پروشات پالاد

 

031-312340340

---

آزمون زاویه تماس

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

خانم سروش نیا

22942483

http://labsnet.ir/labs/88

دانشکده فیزیک دانشگاه شریف

خانم کریمی

9389732968

---

آزمون MWCO

دانشکده علوم دانشگاه تهران

آفای دکتر مهدوی

-

---