آموزش
تعداد موارد زیر مجموعه 1
ارزیابی سطح فناوری (TRL)
تعداد موارد زیر مجموعه 2
مستندسازی
تعداد موارد زیر مجموعه 1
رصد فناوری
تعداد موارد زیر مجموعه 1
انتقال فناوری
تعداد موارد زیر مجموعه 2
ضمانت فناوری
تعداد موارد زیر مجموعه 1
رصد بازار
تعداد موارد زیر مجموعه 2
سرمایه گذاری خطرپذیر(v.c)
تعداد موارد زیر مجموعه 1