ارزیابی محصولات - نانومقیاس - شماره ایستگاه 1

  • معرفی
  • خدمات ایستگاه
  • کارگزاران
  • اخبار مرتبط با ایستگاه
  • مقالات مرتبط با ایستگاه
  • پیوندهای ایستگاه

وظیفه این ایستگاه اثبات ارتباط فناوری یا محصول با حوزه فناوری ادعا شده است. ارائه خدمات و برخورداری از حمایت‌های موسسه و کارگزاران طرف قرارداد، منوط به حصول اطمینان از صحت قرارگرفتن فناوری‌ها در حوزه فناوری‌های نوین میباشد، لذا در این ایستگاه با ایجاد سازوکاری به بررسی فناوری و محصولات مبتنی بر آن پرداخته شده و پس از دریافت تاییدیه فناوری/محصول، وارد چرخه فرآیندی موسسه می‌شود. به عنوان مثال در حوزه نانو وظیفه این ایستگاه "بررسی مقیاس مواد و محصولات" و "ارتبا ط تجهیزات تولیدی با فناوری نانو" و اعطای تاییدیه مقیاس به آن‌ها است.

واحد ارزیابی محصولات

این واحد نظارت بر ثبات مقیاس محصولاتی که گواهی مقیاس دریافت نموده‌اند را از طریق بررسی پرونده و دریافت مدارک و مستندات جهت اثبات قرار گرفتن محصول در حوزه فناوری نانو بر عهده دارد.

مهندسی مواد آرای آویسا

این شرکت در خصوص ارائه ارائه مشاوره و کمک به شرکت های متقاضی دریافت تاییدیه نانومقیاس جهت تکمیل مدارک و مستندات اثبات قرارگیری محصول در حوزه نانو فعالیت می نماید.