هیچ رویدادی یافت نشد
  هیچ رویدادی یافت نشد
  • تعداد کل شرکتهای متقاضی

   ۲,۰۱۴
  • تعداد کل خدمات ارائه شده

   ۸,۵۴۵
  • میانگین ماهیانه تعداد خدمات ارائه شده

   ۱۵۳
  • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

   ۱۱۹,۹۲۸,۸۵۹,۷۰۸
  • تعداد کارگزاران فعال

   ۹۴
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

   ۷۹