پیگیری درخواست ورود / ثبت نام پیگیری درخواست ورود / ثبت نام
 • تعداد کل شرکتهای متقاضی

  ۱,۸۴۶
 • تعداد کل خدمات ارائه شده

  ۷,۱۶۷
 • جمع کل حمایتهای تعهد شده (ریال)

  ۱۰۶,۲۳۴,۳۴۲,۸۸۷
 • میانگین ماهیانه حمایتهای پرداخت شده

  ۲,۰۶۷,۲۳۸,۰۹۸
 • تعداد کل کارگزاران

  ۷۱
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۷۸