کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری | آیین نامه ها | آیین‌نامه حمایت از مراکز رشد، پارک‌ها و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد
پیگیری درخواست ورود / ثبت نام پیگیری درخواست ورود / ثبت نام
attach_file دانلود فایل آیین نامه

آیین‌نامه حمایت از مراکز رشد، پارک‌ها و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد