حسابداری

تعداد موضوعات خدمت : ۲
انجام خدمات مالی و حسابداری از طریق این درخواست برای شرکت‌ها قابل انجام است. کلیه شرکت‌های دارای تاییدیه نانومقیاس می توانند هم از حمایت های مالی برای خدمات حسابداری یک ساله بهره مند شوند و هم برای تهیه نرم افزار حسابداری با تخفیف درخواست خود را ثبت نمایند. شرکت‌های دانش‌بنیان نیز جهت تهیه با تخفیف نرم افزار حسابداری می‌توانند از طریق این درخواست اقدام نمایند