حمایت از آزمونهای عملکردی جهت دریافت تأییدیه های داخلی

تعداد موضوعات خدمت : ۱
هزینه انجام آزمونهای مورد نیاز برای دریافت تأییدیه های رسمی داخلی مانند پروانه بهداشتی ساخت، گواهینامه استاندارد و ... بر اساس آیین نامه های مربوطه مورد حمایت قرار میگیرد.
  • اطلاعات بیشتر

    حمایت از آزمونهای عملکردی لازم جهت دریافت تأییدیه های رایج ملی و بین المللی

    نانویی
    ثبت این خدمت
    برای دریافت تأییدیه های محصولی نیاز به انجام برخی آزمایشات روی محصول مورد نظر و ارائه نتایج مؤید انطباق محصول با الزامات آن تأییدیه است. با ثبت درخواست حاضر بخشی از هزینه انجام این دسته از آزمونها مورد حمایت قرار میگیرد. برای دریافت حمایت مربوطه می‌بایست الزام انجام آزمون اثبات شود و مدارک قانونی شامل صورتحساب، مستندات واریز وجه، تست ریپورت و نهایتاً تأییدیه مورد نظر ارائه گردد.