معافیت قراردادهای دانش بنیان از ضرایب حق بیمه قراردادهای سازمان تامین اجتماعی

تعداد موضوعات خدمت : ۱
با توجه به تراکم کاری و عدم امکان پاسخگویی مقتضی در روزهای پایانی سال، بررسی و اعلام نتیجه کلیه درخواست های ارسالی پس از تاریخ 1397/12/20 بعد از ایام نوروز خواهد بود.