محمود استقلال

محل استقرار : تهران

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره بازرگانی بین‌المللی و فرایندهای صادرات
بازرگانی بین المللی و فرایندهای صادرات
مشاوره استراتژی صادرات
استراتژی صادرات
مشاوره بازاریابی بین‌الملل
بازاریابی بین الملل
رضایت از عملکرد  محمود استقلال