مجید منوچهری

محل استقرار : تهران

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره منابع انسانی و آسیب شناسی
جذب نیرو، تیم سازی و آسیب شناسی منابع انسانی
رضایت از عملکرد  مجید منوچهری