مجید منوچهری

محل استقرار : تهران

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
خدمت جذب نیرو و توسعه منابع انسانی
خدمت تیم سازی و آسیب شناسی منابع انسانی
رضایت از عملکرد  مجید منوچهری