مجید منوچهری

محل استقرار : تهران

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره منابع انسانی و آسیب شناسی
خدمت تیم سازی و آسیب شناسی و خدمت جذب نیرو و توسعه منابع انسانی
رضایت از عملکرد  مجید منوچهری