عدل آفرینان وینا دادگر نوین

اطلاعات دفاتر
نوع دفتراستانشهرآدرستلفنفکس
دفتر مرکزي
تهران
طرشت تیموری خیابان قاسمی خیابان حبین زادگان ۶۹ ۳۲
لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره حقوق کسب و کار
مشاوره ثبت نشان و اختراع داخلی
مشاوره تخصصی قانون کار
تدوین و ویرایش قرارداد داخلی