دوره آموزشی نوشتن CTD دارویی

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۴۰
ظرفیت ۳۰
محل برگزاری
هزینه ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
مدرس دوره خانم دکتر فیلی زاده