حمایت از اخذ CE

📄حمایت کریدور فناوری تا بازار جهت اخذ یا تمدید گواهی نامه و استاندارد 💸حمایت 70% کریدور فناوری تا بازار 🌐جهت ممیزی مراقبتی سالانه گواهینامه CE 🤝به شرکت: امواج نگار سپاهان🔬فعال در حوزه ی تجهیزات پزشکی ✅محل حمایت: دانش بنیان-صندوق نوآوری و شکوفایی 🚀کریدور فناوری تا بازار:🔗www.tmsc.ir

صفحه اصلی
ورود