حمایت از طراحی محصول و بسته بندی

🤝حمایت مرکز طراحی صنعتی ایران از طراحی محصول و بسته بندی 🎊تبریک کریدور فناوری تا بازار به🎈شرکت دانش سالار ایرانیان💸که با حمایت مرکز طراحی صنعتی ایران👏موفق به طراحی محصول و طراحی بسته بندی خود شد. 💎میزان حمایت: ۵۰٪ تا سقف 40میلیون تومان 🚀 کریدور فناوری تا بازار🔗www.tmsc.ir ⚙مرکز طراحی صنعتی ایران:🔗https://irandesignoffice.ir/

صفحه اصلی
ورود