حمایت از طراحی و بسته بندی محصول

🤝حمایت مرکز طراحی صنعتی ایران از طراحی محصول و بسته بندی 🎊تبریک کریدور فناوری تا بازار به👩🏻‍🦼توسعه فناوری هوشمند میکائیل💸که با حمایت مرکز طراحی صنعتی ایران👏موفق به طراحی محصول خود شد. 💎میزان حمایت: ۵۰٪ تا سقف 40میلیون تومان 🚀 کریدور فناوری تا بازار🔗 https://tmsc.ir/commercialization-services ⚙مرکز طراحی صنعتی ایران:🔗 https://irandesignoffice.ir/

صفحه اصلی
ورود