• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۴,۵۷۷
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۳۰,۴۶۲
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۳۷۱
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۴۱,۴۷۰,۱۱۰,۱۷۳
 • تعداد کل کارگزاران

  ۳۳۹
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰