• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۴,۱۰۳
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۲۳,۸۲۱
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۳۰۵
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۰۰,۹۵۹,۴۵۰,۶۵۱
 • تعداد کل کارگزاران

  ۱۷۸
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰