• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۳,۲۸۵
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۱۷,۳۷۸
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۲۵۲
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۴۵۱,۸۴۲,۹۱۸,۱۱۴
 • تعداد کل کارگزاران

  ۱۲۰
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰