• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۵,۶۱۵
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۴۰,۶۳۴
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۴۲۳
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۹۴,۷۲۲,۹۳۴,۱۷۱
 • تعداد کل کارگزاران

  ۷۲۶
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰