• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۵,۰۴۹
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۳۴,۵۱۶
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۳۹۷
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۷۵,۸۴۳,۹۷۲,۵۶۳
 • تعداد کل کارگزاران

  ۵۱۰
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰