حمایت از طراحی و ساخت دمو

🤝حمایت مرکز طراحی صنعتی ایران جهت طراحی و ساخت دمو

🛰شرکت تامین سامانه فضایی
💸با حمایت مرکز طراحی صنعتی ایران
👏موفق به طراحی و ساخت نمونه اولیه محصول خود شد.

💎میزان حمایت: 50% تا سقف 40میلیون تومان

🚀کریدور فناوری تا بازار
🔗www.tmsc.ir
⚙مرکز طراحی صنعتی ایران:
🔗https://irandesignoffice.ir/