گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های رایج ملی و بین المللی

تعداد موضوعات خدمت : ۶
حمایت های مالی و فنی از شرکت های متقاضی اخذ استانداردهای بین المللی سیستمی و محصولی، با هدف بهینه سازی هزینه کرد شرکت ها در این زمینه و اطمینان از کیفیت و اعتبار گواهی نامه های صادر شده