حمایت از مراکز رشد و پارک‌های علمی و فناوری

تعداد موضوعات خدمت : ۱
به منظور پشتبیانی از نهادهای مؤثر در توسعه علم، فناوری و صنعت نانو به مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری که در حوزه فناوری نانو فعال هستند طبق شرایط خاص حمایت های تشویقی بلاعوض تعلق می گیرد.