حمایت از پروژه آسیب‌شناسی و ارتقای منابع انسانی

تعداد موضوعات خدمت : ۱
نیروی انسانی هر شرکت، عامل اصلی موفقیت یا ناکامی آن است. توجه کافی به جذب صحیح و تیمسازی باعث می‌شود که علایق، انگیزه‌ها و توانمندیها در مسیر ارزشآفرینی قرار گیرد. در شکل‌گیری یک کسبوکار، افراد به دلایل فنی، مالی، بازار و سابقه‌ی دوستی، تیمی را ایجاد کرده و با انگیزه‌ زیاد فعالیت‌های خود را شروع می‌کنند؛ اما با ورود به مراحل بعدی کسب وکار، تفاوتهای شخصیتی و توزیع نامناسب مسئولیت‌ها موجب ناکارآمدی تیم میشود. این وضعیت در موارد زیادی، زمینه‌ی اصلی شکست شرکت‌ها را فراهم میکند. تجربه نشان میدهد که بسیاری از ناکامیها و بن بستهایی که در شراکتها و همکاریها اتفاق میافتد با آگاهی از نوع شخصیتهای شغلی خود و همکاران و همچنین ایجاد تغییراتی در نقشها قابل پیشگیری و هدایت به سمت هم افزایی و موفقیت است.