حمایت از آزمونهای عملکردی جهت دریافت تأییدیه های داخلی

تعداد موضوعات خدمت : ۱
هزینه انجام آزمونهای مورد نیاز برای دریافت تأییدیه های رسمی داخلی مانند پروانه بهداشتی ساخت، گواهینامه استاندارد و ... بر اساس آیین نامه های مربوطه مورد حمایت قرار میگیرد.