معافیت قراردادهای دانش بنیان از ضرایب حق بیمه قراردادهای سازمان تامین اجتماعی

تعداد موضوعات خدمت : ۱
بر اساس تفاهم صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با سازمان تأمین اجتماعی و صدور بخشنامه 12/14 این سازمان، کلیه قراردادهای دانش بنیان (مجری قرارداد شرکت دانش بنیان باشد) که مورد تأیید معاونت علمی قرار بگیرند از شمول ضرایب حق بیمه قراردادها -موضوع بخشنامه 14 درآمد سازمان تأمین اجتماعی و ملحقات آن- معاف خواهند بود.
  • اطلاعات بیشتر

    معافیت از ضرایب حق بیمه قراردادهای دانش بنیان (موضوع بخشنامه 14.12 سازمان تأمین اجتماعی)

    دانش بنیان
    با توجه به بروز رسانی انجام شده در سامانه مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان، خواهشمند است از تاریخ 11 تیرماه 1398 برای ارسال درخواست های معافیت از حق بیمه قراردادها (موضوع بخشنامه 14/12 سازمان تأمین اجتماعی) به سامانه Reg.Daneshbonyan.ir مراجعه فرمایید.

    با توجه به بروز رسانی انجام شده در سامانه مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان، خواهشمند است از تاریخ 11 تیرماه 1398 برای ارسال درخواست های معافیت از حق بیمه قراردادها (موضوع بخشنامه 14/12 سازمان تأمین اجتماعی) به سامانه Reg.Daneshbonyan.ir مراجعه فرمایید.