• تعداد کل شرکتهای متقاضی

  ۲,۸۷۹
 • تعداد کل خدمات ارائه شده

  ۱۴,۰۳۲
 • میانگین ماهیانه تعداد خدمات ارائه شده

  ۲۱۹
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۴۳۴,۲۳۱,۱۲۲,۸۵۴
 • تعداد کارگزاران فعال

  ۱۰۹
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۷۹