• تعداد کل شرکتهای متقاضی

  ۲,۹۷۴
 • تعداد کل خدمات ارائه شده

  ۱۴,۹۲۶
 • میانگین ماهیانه تعداد خدمات ارائه شده

  ۲۲۶
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۴۳۷,۵۴۹,۵۰۱,۲۵۴
 • تعداد کارگزاران فعال

  ۱۱۵
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۷۹