• تعداد کل شرکتهای متقاضی

  ۲,۶۵۲
 • تعداد کل خدمات ارائه شده

  ۱۲,۴۹۴
 • میانگین ماهیانه تعداد خدمات ارائه شده

  ۲۰۲
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۴۱۳,۷۷۲,۵۱۲,۷۳۳
 • تعداد کارگزاران فعال

  ۱۰۴
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۷۹