• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۴,۷۵۱
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۳۲,۱۱۷
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۳۷۸
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۵۴,۸۹۴,۲۳۹,۶۱۷
 • تعداد کل کارگزاران

  ۴۱۶
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۷۹