• تعداد کل شرکتهای متقاضی

  ۲,۹۴۱
 • تعداد کل خدمات ارائه شده

  ۱۴,۴۹۸
 • میانگین ماهیانه تعداد خدمات ارائه شده

  ۲۲۳
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۴۳۶,۱۷۶,۲۱۸,۹۳۴
 • تعداد کارگزاران فعال

  ۱۱۳
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۷۹