• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۵,۸۵۵
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۴۲,۴۹۹
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۴۳۴
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۸۰۳,۶۵۰,۲۱۱,۰۶۲
 • تعداد کل کارگزاران

  ۸۱۸
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰