• تعداد کل شرکتهای متقاضی

  ۲,۶۹۶
 • تعداد کل خدمات ارائه شده

  ۱۲,۷۵۸
 • میانگین ماهیانه تعداد خدمات ارائه شده

  ۲۰۳
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۴۱۳,۹۳۸,۵۷۶,۷۳۳
 • تعداد کارگزاران فعال

  ۱۰۴
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۷۹