• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۵,۴۶۴
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۳۸,۷۵۸
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۴۲۱
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۷۸,۷۶۴,۸۵۸,۸۶۵
 • تعداد کل کارگزاران

  ۶۲۶
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۷۹