• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۴,۱۰۸
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۲۳,۸۸۴
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۳۰۶
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۰۰,۹۵۹,۴۵۰,۶۵۱
 • تعداد کل کارگزاران

  ۱۷۹
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰