• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۳,۴۴۸
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۱۸,۹۷۲
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۲۶۴
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۴۷۱,۲۷۴,۶۶۲,۱۱۴
 • تعداد کل کارگزاران

  ۱۴۲
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰