• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۵,۱۶۴
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۳۵,۶۳۷
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۴۰۰
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۷۹,۱۶۵,۵۰۳,۵۱۴
 • تعداد کل کارگزاران

  ۵۴۹
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۷۹