• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۴,۸۷۹
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۳۳,۲۹۲
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۳۸۷
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۶۴,۲۹۴,۹۴۰,۹۶۴
 • تعداد کل کارگزاران

  ۴۶۳
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰