• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۳,۵۷۶
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۱۸,۷۳۸
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۲۵۳
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۶۷۹,۴۲۲,۹۳۴,۱۸۹
 • تعداد کل کارگزاران

  ۱۵۶
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰