• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۴,۴۹۱
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۲۹,۳۲۰
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۳۶۲
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۳۵,۷۴۳,۲۰۳,۸۵۴
 • تعداد کل کارگزاران

  ۳۱۱
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰