• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۳,۱۶۸
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۱۶,۲۹۹
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۲۴۳
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۴۴۰,۱۴۲,۴۸۵,۶۱۴
 • تعداد کل کارگزاران

  ۱۱۸
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰