• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۵,۲۶۰
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۳۶,۷۰۴
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۴۰۸
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۷۹,۱۶۵,۵۰۳,۵۱۴
 • تعداد کل کارگزاران

  ۵۷۸
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۷۹