• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۴,۶۲۱
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۳۰,۸۸۲
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۳۷۲
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۷۵۰,۷۸۹,۳۷۲,۸۶۳
 • تعداد کل کارگزاران

  ۳۶۸
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰