• تعداد شرکتهای متقاضی

  ۳,۹۳۶
 • تعداد خدمات ارائه شده

  ۲۱,۸۶۸
 • میانگین ماهیانه خدمات ارائه شده

  ۲۸۴
 • جمع کل حمایتهای پرداخت شده (ریال)

  ۶۸۹,۹۴۷,۷۳۶,۶۸۹
 • تعداد کل کارگزاران

  ۱۶۹
 • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

  ۸۰