کریدور فناوری تا بازار دوره ی توانمندسازی سرمایه انسانی نانو برگزار می کند:

دوره ی توانمندسازی سرمایه ی انسانی نانو در راستای برنامه های حمایتی و تشویقی ستاد ویزه توسعه ی فناوری نانو توسط کریدور فناوری تا بازار برگزار می شود. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از زمستان ۱۳۸۳، با هدف تشویق و ترغیب محققان به فعالیت در حوزه فناوری نانو، برنامه ی حمایت از پایان‌نامه‌های مرتبط با […]