جوایز بین المللی طراحی صنعتی، اعتبار طراحان در جهان

سالهاست که طراحان صنعتی بزرگ جهان، ارزش و اعتبار کار خود را در مسابقات طراحی صنعتی محک می زنند. این مسابقات در واقع محل کسب اعتبار بیشتر برای طراحان است. بسیاری از طراحان مطرح دنیا از جوایز این مسابقات برای ارتقا برند خود، استفاده می کنند. نشان و جوایز مسابقات بین المللی طراحی همیشه به […]