حمایت از طراحی محصول و بسته بندی

🤝حمایت مرکز طراحی صنعتی ایران از طراحی محصول و بسته بندی 🎊تبریک کریدور فناوری تا بازار به🌿پویافناوران یسان💸که با حمایت مرکز طراحی صنعتی ایران👏موفق به طراحی محصول خود شد. 💎میزان حمایت: ۵۰٪ تا سقف 40میلیون تومان 🚀 کریدور فناوری تا بازار🔗www.tmsc.ir ⚙مرکز طراحی صنعتی ایران:🔗https://irandesignoffice.ir/

پاویون شرکت های دانش بنیان در شهر هوشمند هند

کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری با حمایت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی پاویون شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه شهر هوشمند هندوستان را برگزار می کند. از کلیه شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه دعوت می شود، جهت حضور در این پاویون ثبت نام نمایند. […]

صفحه اصلی
ورود