حمایت از طراحی محصول و بسته بندی

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

🤝حمایت مرکز طراحی صنعتی ایران از طراحی محصول و بسته بندی

🎊تبریک کریدور فناوری تا بازار به
🌿پویافناوران یسان
💸که با حمایت مرکز طراحی صنعتی ایران
👏موفق به طراحی محصول خود شد.

💎میزان حمایت: ۵۰٪ تا سقف 40میلیون تومان

🚀 کریدور فناوری تا بازار
🔗www.tmsc.ir

⚙مرکز طراحی صنعتی ایران:
🔗https://irandesignoffice.ir/

صفحه اصلی
ورود