آغاز فرایند تکمیل مستندات شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از معافیت مالیاتی سال 1395

آغاز فرایند تکمیل
مستندات شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از معافیت مالیاتی سال 1395

شرکتها و مؤسسات
دانش‌بنیان برای ارسال درخواست به روزرسانی اطلاعات خود جهت استفاده از معافیت مالیاتی
ماده 3 قانون در سال مالی 1395، لازم است حداکثر تا تاریخ 5 بهمن ماه به کارتابل خود
در سامانه ثبت اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان (
reg.daneshbonyan.ir)
مراجعه و اطلاعات عمومی و کالا و خدمات شرکت خود را در قسمت «ثبت اطلاعات» تکمیل و
به روزرسانی کنند.

سید محمد صاحبکار،
رییس امور شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری با اعلام
خبر شروع فرآیند معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال مالی 1395 گفت: شرکت‌های
مورد تایید کارگروه ارزیابی در صورتی که در سال مالی 1395 کالا و یا خدمت جدید ارائه
نکرده‌اند و یا نام تجاری و یا موضوع قرارداد کالای دانش‌بنیان آنها تغییر نکرده است،
لازم است تنها اطلاعات مالی کالاهای قبلی و اطلاعات مدیریتی شرکت را به روزرسانی کنند
و همچنین تعهدنامه شرکتهای دانش‌بنیان را که در سامانه
daneshbonyan.ir موجود است، توسط صاحبان امضای مجاز شرکت (مدیرعامل و عضو هیات مدیره) به امضا
رسانند و بارگذاری کنند.

دبیر کارگروه ارزیابی
شرکتهای دانش‌بنیان در مورد کالاهای جدید تولیدشده از سوی شرکتها که مورد ارزیابی قرار
نگرفته است، اظهار کرد: این شرکت‌ها باید در مراجعه به کارتابل خود، علاوه بر به روزرسانی
اطلاعات مالی و مدیریتی و بارگذاری تعهدنامه شرکت‌های دانش‌بنیان سال مالی 95، اطلاعات
کالا و خدمات جدید را به لیست کالا و خدمات فعلی اضافه کنند. در مرحله بعد، اطلاعات
ارسالی و بارگذاری شده شرکت درباره کالاهای جدید بررسی خواهد شد.

عضو هیات علمی پژوهشکده
مطالعات فناوری در مورد حسابرسی مالی شرکت‌های بزرگ گفت: شرکت‌هایی با فروش بیش از
10 میلیارد ریال (اعم از فروش کالاهای دانش‌بنیان و کالاهای غیر دانش‌بنیان) در سال
مالی 1395 لازم است ضمن انجام حسابرسی مالی، قرارداد مربوط به «اجرای‌ روش‌های‌ توافقی‌
رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی» را از طریق یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران
رسمی ایران به امضا رسانند و گزارش آن را بعدا در کارتابل خود بارگذاری کنند.

 

دبیر کارگروه ارزیابی
شرکت‌های دانش‌بنیان همچنین با بیان اعطای معافیت مالیاتی به شرکت های دانش‌بنیان مورد
تایید در سال 1394 گفت: در بخشنامه شماره 60/65/200 مورخ 14 آذر 1395 سازمان امور مالیاتی،
اطلاعات شرکتهای دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه در سال مالی 1394 به همراه مصادیق فعالیتهای
دانش‌بنیان ارسال شده است و هم‌اکنون اطلاعات مربوط به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان
در بخش استعلام‌های سامانه اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی قابل مشاهده و در دسترس
ممیزان مالیاتی است.

صاحبکار خاطرنشان
کرد: همزمان با استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده
(3) قانون، امکان برخورداری آنها از سایر معافیتهای مالیاتی از جمله معافیتهای مالیاتی
واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری، موضوع ماده (9) قانون
(موضوع بخشنامه سازمان امور مالیاتی شماره 9113/200/ص مورخ 20 مرداد 1392) فراهم است.