حمایت از طراحی محصول و بسته بندی

🤝حمایت مرکز طراحی صنعتی ایران از طراحی محصول و بسته بندی

🎊تبریک کریدور فناوری تا بازار به
🎈شرکت دانش سالار ایرانیان
💸که با حمایت مرکز طراحی صنعتی ایران
👏موفق به طراحی محصول و طراحی بسته بندی خود شد.

💎میزان حمایت: ۵۰٪ تا سقف 40میلیون تومان

🚀 کریدور فناوری تا بازار
🔗www.tmsc.ir

⚙مرکز طراحی صنعتی ایران:
🔗https://irandesignoffice.ir/