حمایت از تجاری سازی محصولات دانش بنیان داخلی درحوزه سلول های بنیادی

دبیرستاد توسعه علوم
وفناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری گفت: این ستاد از محصولات
تولید شده شرکت های دانش بنیان حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی درقالب بسته
تجاری سازی حمایت می کند.

به گزارش روابط
عمومی کریدور خدمات فناوری، دکترامیرعلی حمیدیه، دبیرستاد توسعه علوم و فناوری های
سلول های بنیادی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری گفت: این معاونت از شرکت های دانش
بنیان در زمینه انجام تحقیقات گسترده و تأمین سرمایه اولیه جهت طرح های کلان حمایت
می کند.

وی افزود: در این
ستاد کارگروه های تخصصی با هدف شناسایی فعالیت های مراکز مختلف برای معرفی خدمات قابل
ارائه به تمام مراکز تحقیقاتی و مراکز مرتبط با این حوزه تشکیل شده است وکارگروه های
ستاد پتانسیل مناسبی در جهت معرفی خدمات این مجموعه دارد.

منبع : معاونت علمی
وفناوری ریاست جمهوری

صفحه اصلی
ورود