وزیر علوم بر ایجاد بازار برای شرکت های دانش بنیان تاکید کرد

وزیرعلوم،
تحقیقات وفناوری گفت: یکی از مسایل اساسی دراقتصاد دانش بنیان ایجاد بازار برای
شرکت های دانش بنیان است.

به گزارش روابط عمومی کریدور خدمات
فناوری، محمد فرهادی وزیرعلوم، تحقیقات وفناوری درخصوص تحقق اقتصاد دانش بنیان
افزود: یکی از مسایل اساسی دراقتصاد دانش بنیان ایجاد بازار برای شرکت های دانش
بنیان است و وزارت علوم همواره معتقد به ممنوعیت واردات محصولاتی است که   توان ساخت آنها در داخل کشور وجود دارد.

وی افزود: تحقق اقتصاد دانش بنیان، به عنوان مؤلفه اصلی اقتصاد
مقاومتی یکی از برنامه های اصلی دولت است که یک طبیعت فرابخشی دارد که محور
تعاملات وزارت علوم و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری دردولت تدبیر و امید بوده
است.
فرهادی گفت: خوشبختانه با همکاری و تعامل بسیار نزدیک و تقسیم
کار مناسب، کارگروه تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان توانسته است صلاحیت بیش از 2
هزار و 600 شرکت دانش بنیان را احراز کند.
وی گفت: دانشگاه ها و پارک های علم وفناوری تابعه وزارت عتف در
این مورد همکاری نزدیکی با معاونت علمی و فناوری داشته اند و معاونت علمی هم بر
اساس تقسیم کار یاد شده با حفظ چابکی خود بدون ورود به بحث های ساختاری و مدیریتی
حدود 48 میلیارد تومان از دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری و مراکز نوآوری و
شرکت های مستقر در آنها حمایت کرده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطر نشان کرد: وزارت علوم به
صورت جدی درخرید محصولات ایرانی ورود و به صورت فعال در این رابطه اقدام کرده
است،در سه سال اخیرطی سه تفاهم نامه با همکاری و حمایت معاونت علمی و فناوری خرید
بیش از 160 میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی ساخت داخل توسط مراکز تابعه وزارت
عتف محقق شده است که این اقدام می تواند الگویی برای سایر دستگاه های اجرایی کشور
باشد.