حمایت از تجاری سازی محصولات دانش بنیان داخلی درحوزه سلول های بنیادی

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

دبیرستاد توسعه علوم
وفناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری گفت: این ستاد از محصولات
تولید شده شرکت های دانش بنیان حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی درقالب بسته
تجاری سازی حمایت می کند.

به گزارش روابط
عمومی کریدور خدمات فناوری، دکترامیرعلی حمیدیه، دبیرستاد توسعه علوم و فناوری های
سلول های بنیادی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری گفت: این معاونت از شرکت های دانش
بنیان در زمینه انجام تحقیقات گسترده و تأمین سرمایه اولیه جهت طرح های کلان حمایت
می کند.

وی افزود: در این
ستاد کارگروه های تخصصی با هدف شناسایی فعالیت های مراکز مختلف برای معرفی خدمات قابل
ارائه به تمام مراکز تحقیقاتی و مراکز مرتبط با این حوزه تشکیل شده است وکارگروه های
ستاد پتانسیل مناسبی در جهت معرفی خدمات این مجموعه دارد.

منبع : معاونت علمی
وفناوری ریاست جمهوری

صفحه اصلی
ورود