برنامه‌ جامع توسعه‌ی کسب و کارهای دانش بنیان ـ تحقیقات بازار

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

برنامه‌ی جامع توسعه‌ی کسب و کارهای دانش بنیان ـ تحقیقات بازار


گزارش‌های مطالعه‌ی فرصت:

ـ تحقیقات و راهکارهای مرتبط با بازاریابی

ـ تدوین استراتژی ورود به بازار

ـ تحلیل رفتار مصرف‌کننده

گزارش‌های رصد بازار:

ـ بخش‌بندی بازار

ـ ارزیابی تهدیدها و فرصت‌ها

ـ برآورد بازار و حجم بالقوه قابل کسب در بازار

ـ ترسیمی مناسب از زمینه‌های کاربردی محصول

ـ مشتریان بالقوه محصول و بررسی رقبا و برندهای فعال در بازار

filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820

صفحه اصلی
ورود