حمایت از اخذ CE

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

📄حمایت کریدور فناوری تا بازار جهت اخذ یا تمدید گواهی نامه و استاندارد

💸حمایت 70% کریدور فناوری تا بازار

🌐جهت ممیزی مراقبتی سالانه گواهینامه CE

🤝به شرکت: امواج نگار سپاهان
🔬فعال در حوزه ی تجهیزات پزشکی

✅محل حمایت: دانش بنیان-صندوق نوآوری و شکوفایی

🚀کریدور فناوری تا بازار:
🔗www.tmsc.ir

صفحه اصلی
ورود