عدم آشنایی با حقوق مالکیت فکری تهدیدی جدی برای شرکت های دانش بنیان است.

رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آشنا نبودن شرکتهای دانش بنیان با مباحث حقوق مالکیت فکری تهدیدی جدی برای این شرکتها است و شرکتهای دانش بنیان باید با افزایش آگاهی های خود، این تهدید را به فرصت تبدیل کنند. به گزارش روابط عمومی کریدور خدمات فناوری، محمدحسن کیانی رئیس مرکز […]