حمایت از انجام آزمون های عملکردی

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

🤝حمایت کریدور فناوری تا بازار جهت انجام آزمون های عملکردی

↩️شرکت فرتاک دانش کویر
💰با حمایت کریدور فناوری تا بازار
🔍آزمون های عملکردی خود را
📄در راستای اخذ تاییدیه غذا و دارو
👏با موفقیت پشت سر گذاشت.

💸میزان حمایت:
🔬 50% از کل هزینه ی خدمات آزمایشگاهی

🚀کریدور فناوری تا بازار
🔗www.tmsc.ir

صفحه اصلی
ورود