حمایت از دریافت ATEX

👏تبریک کریدور فناوری تا بازار به شرکت
⚙توسعه فناوری دانشگاه بجنورد
✅جهت دریافت ATEX
🎊و آرزوی توسعه و پیشرفت روزافزون برای این شرکت

📋جهت ثبت درخواست دریافت گواهی نامه و استانداردهای بین المللی
🚀از طریق کریدور فناوری تا بازار
↙️کلیک کنید:
🔗https://tmsc.ir/commercialization-services