با حمایت 70 درصدی کریدور خدمات فناوری شرکتهای دانش بنیان اصول تهیه و تنظیم قراردادها را آموختند

کارکاه آموزشی قرارداد های نمایندگی و توزیع با حمایت هفتاد درصدی کریدور
صادرات برای شرکت های دانش بنیان در کریدور خدمات فناوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کریدور خدمات فناوری، یکی از اصول تهیه و تنظیم قرار
دادهای نمایندگی این است که هم منفعت خود و هم منفعت طرف مقابل  در آن مد نظر قرار گیرد،بنا براین باید با توجه
به میزان قدرت چانه زنی ضرر را به حد اقل رساند،این در حالی است که در برخی
قرارداد های الحاقی امکان تغییر قرارداد وجود ندارد اما باید به کمترین ضرر به اتمام
برسد.

دکتر رحیم محترم مدرس این کارگاه گفت:تا زمانی که قرارداد امضا نشده همه چیز
قابل تغییر است،اما بعد ازامضا قرارداد بسیار سخت است و تغییرات تبعات خاص خود را
دارد.

وی به شرکت های دانش بنیان توصیه کرد،قبل از تنظیم قرارداد برای شرکت شان نقشه
راه تعریف کنند و در راستای آن پیش روند.

یک قرارداد باید جامع باشد و همه موارد مورد نظر طرفین در آن ذکر شود و طرفین
بدانند چیزی که در قرارداد متر برای سنجش ندارد بی معناست و نمی توان به آن اتکا
کرداز سوی دیگر در یک قرارداد  باید طرفهای
قرارداد باید در کل قرارداد مشخص باشد .

دکتر محترم خاطر نشان کرد:تعهد بدون زمان در قرارداد بی معناست و در قرار داد
خرید و فروش مدت معنایی ندارد .

وی در ادامه به تعاریفی از صورت جلسه ، تفاهم نامه و قرارداد پرداخت و گفت :
صورت جلسه شرح مکتوب فهم هر طرف از امکانات، اهداف، برنامه ها و محدودیت های طرف
مقابل است که با وجود نوشتن آن تعهدی برای هیچ یک از طرفین ایجاد نمی کند.

یادداشت توافق شرح مکتوب اشتراکات نظر و احتمالا توافق روی چهارچوب های اصلی
است .

در یک قرار داد مالکیت فکری، داوری و محرمانگی اطلاعات باید مستقل از سایر
بندهای قرارداد در نظر گرفته شود تا حتی بعد از فسخ قرارداد هم به قوت خود باقی
بماند .

در ادامه این کارگاه آموزشی یک روزه که در تاریخ 17 اسفند ماه برگزارشد ،چگونگی
معرفی طرفها ، چگونگی تعریف محصول ، مدت قرارداد و انواع آن ، وظایف نماینده و
توزیع کننده و فسخ قرارداد به شرکتهای دانش بنیان ارائه شد.


صفحه اصلی
ورود