24 آبان 1402 برگزار شد!

چهارشنبه های دانش بنیان هر دوهفته یک بار در کریدور فناوری تا بازار برگزار می شود. برخی از جلسات این برنامه به صورت حضوری و برخی دیگر به صورت مجازی است. چهارشنبه های دانش بنیان چهارشنبه 24 آبان ماه 1402 یکی دیگر از نشست های چهارشنبه های دانش بنیان در محل کریدور فناوری تا بازار […]