چهارشنبه های دانش بنیان واحد مشاوره کریدور فناوری تا بازار

گزارش تصویری جلسه ی چهارشنبه های دانش بنیان 8 آذر را اینجا ببینید.