حمایت از دریافت گواهی ISO

👏تبریک کریدور فناوری تا بازار به شرکت
↩️پیشگام پلاست اهواز
✅جهت دریافت گواهی ISO
🎊و آرزوی توسعه و پیشرفت روزافزون برای این شرکت دانش بنیان

📋جهت ثبت درخواست دریافت گواهی نامه و استانداردهای بین المللی
🚀از طریق کریدور فناوری تا بازار
↙️کلیک کنید:
🔗https://tmsc.ir/commercialization-services