حمایت از طراحی و بسته بندی محصول

🤝حمایت مرکز طراحی صنعتی ایران از طراحی محصول و بسته بندی

🎊تبریک کریدور فناوری تا بازار به
👩🏻‍🦼توسعه فناوری هوشمند میکائیل
💸که با حمایت مرکز طراحی صنعتی ایران
👏موفق به طراحی محصول خود شد.

💎میزان حمایت: ۵۰٪ تا سقف 40میلیون تومان

🚀 کریدور فناوری تا بازار
🔗 https://tmsc.ir/commercialization-services

⚙مرکز طراحی صنعتی ایران:
🔗 https://irandesignoffice.ir/