مرکز رشد انیستیتو پاستور ایران

مرکز اصلی انستیتو پاستور ایران

شرکت های عضو مرکز

نام شرکت شماره ثبت نوع سهامی
زیست پردازان آتیه عصر نانو ۴۵۰۲۰۶ سهامی خاص
سینا بیوسان ۴۳۲۴۵۷ سهامی خاص

کالاهای مرتبط با مرکز

نام کالا نام شرکت دسته بندی