مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

مرکز اصلی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
استان اصفهان
شهر اصفهان