مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی مشهد

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی
شهر مشهد