مرکز رشد کشاورزی منابع طبیعی و صنایع غذایی پارک علم و فناوری استان فارس

مرکز اصلی پارک علم و فناوری استان فارس
استان فارس
شهر شیراز